• ENVIDOR 240SC 0,4L WYCOFANY

Symbol: 0000010067
Uprawa: Chmiel, Czereśnia, Jabłoń, Malina, Truskawka
Brak towaru
296.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

OPIS DZIAŁANIA
ENVIDOR 240 SC jest środkiem roztoczobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka
owocowca, przędziorka chmielowca i pordzewiacza jabłoniowego w uprawie jabłoni,
przędziorka owocowca i pordzewiacza śliwowego w uprawie śliwy, przędziorka chmielowca
w różach uprawianych pod osłonami, przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca
w uprawie wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny oraz truskawki. W uprawie truskawki
stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca.
W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie
wielkopąkowca porzeczkowego.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i opryskiwaczy
ręcznych.


STOSOWANIE ŚRODKA
JABŁOŃ
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu
Środek stosować po kwitnieniu (od fazy BBCH 71), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚLIWA
- przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu: środek stosować po kwitnieniu do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ROŻA (pod osłonami)
- przędziorek chmielowiec
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025 % (25 ml w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025 % (25 ml w 100 l wody)
Termin zabiegu: zabieg wykonać przed kwitnieniem róż.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2 w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na
plantacji.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
WIŚNIA, CZEREŚNIA
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego
wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PORZECZKA CZARNA
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego
dojrzewania owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Uwaga!
W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie
wielkopąkowca porzeczkowego.

MALINA
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu: środek stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

TRUSKAWKA
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100m2
Termin zabiegu: środek stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po zbiorach
(BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Uwaga!
W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza
truskawkowca.

Uwagi:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10°C.
2. Środek zwalcza jaja i formy ruchome przędziorka (z wyjątkiem samców).
3. Zabieg wykonywać po przekroczeniu progu zagrożenia; zgodnie z komunikatami dla
danego rejonu uprawy.
4. Zabieg wykonać dokładnie pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
5. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny kwitnące.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym
lub produkcyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować
akarycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. Przed zastosowaniem środka w ochronie róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po zamknięciu opryskiwacza plecakowego lub ręcznego należy nim kilkakrotnie potrząsnąć,
aby ciecz użytkowa dokładnie się wymieszała.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni, śliwy, wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne
w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):     
wiśnia, czereśnia-         21 DNI,

jabłoń, śliwa, porzeczka czarna -     14 DNI,
róża, malina, truskawka -         NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
NIE DOTYCZY.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze 0oC - 30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."