• Klinik Up 360Sl 20L

Symbol: 0000005158
Rodzaj preparatu: Adiuwant, kondycjoner wody, Glifosat, Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Cebula, Drzewa owocowe, Jabłoń, Pszenica, Rzepak
Brak towaru
260.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Środek chwastobójczyw formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczana perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloaminowej – 360 g w 1 litrze środka (30,7%).

 

image

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 

Klinik Duo 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

 

(chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa.
fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.

 

 

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

Uwaga!

 

Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

 

Rośliny rolnicze
Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy

Maksymalna l zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość: 100-150 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
lub
Maksymalna l zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.

W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku wskutek pękania łuszczyn i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:

Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody.

Uwagi:

 1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
 2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.
 3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
 4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.

W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu Klinik Duo 360 SL, można go stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:

Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rośliny warzywne (zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)
Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
 1. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów znajduje się już w fazie liścieni
 2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
 3. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Rośliny sadownicze
Sady jabłoniowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Uwagi:

 

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

PRZECIWWSKAZANIA

 

Środka nie stosować:

 

 • przed wschodami chwastów,
 • na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
 • na rośliny mokre,
 • przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
 • w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

Na polu, na którym stosowano Klinik Duo 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 2,9 l/ha tj. we wszystkich uprawach poza roślinami warzywnymi, w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku stosowania środka w uprawach warzywnych w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

 

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

 

(okres karencji): pszenica ozima – 14 dni, rzepak ozimy – 21 dni, pozostałe – nie dotyczy.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

 

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

 

nie dotyczy.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

 

Przechowywać w temperaturze 0°C – 30°C z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

Okres ważności – 2 lata

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
 • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia