• MEZONIR 340WG 2,5KG + + ASYSTENT 1L

Symbol: 0000019818

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

549.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23
Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy triketonów) – 240 g/kg (24,0 %),
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 80 g/kg (8,0 %),
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20 g/kg (2,0 %).

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ZWALCZANIE CHWASTÓW W KUKURYDZY

Herbicyd Mezonir 340 WG zawiera substancję czynną mezotrion zaliczaną do inhibitorów karotenoidów oraz substancje czynne nikosulfuron i rimsulfuron zaliczane do inhibitorów działania enzymu – syntetazy acetylomleczanowej (ALS). Mezotrion powoduje niszczenie chlorofilu objawiające się bieleniem liści, a działanie nikosulfuronu i rimsulfuronu hamuje syntezę aminokwasów rozgałęzionych a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.

 

Herbicyd pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania są widoczne wkrótce po zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Oprysk stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 1 – 8 liści. Środek zwalcza najskuteczniej chwasty roczne znajdujące się w fazie 2-3 liści (chwasty dwuliścienne) oraz w fazie 3-5 liści (chwasty jednoliścienne). Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). W przypadku ryzyka wystąpienia chwastów ciepłolubnych np. psianka czarna, chwastnica jednostronna  szarłat szorstki. środek należy zastosować po ich wzejściu.

 

A) Stosowanie herbicydu Mezonir 340 WG pojedynczo w dawce 0,5 kg/ha

 

Chwasty wrażliwe: psianka czarna, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, żółtlica dronokwiatowa,

Chwasty   średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne.

B) Stosowanie herbicydu Mezonir 340 WG w dawce 0,5 kg/ha w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 100 ml/ha

 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, psianka czarna, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna.OCHRONA KUKURYDZY – STOSOWANIE HERBICYDU

Herbicyd Meznornir 340 WG przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Kukurydza uprawiana na ziarno

Termin stosowania oprysku: Środek stosować po wschodach chwastów, w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18).

 

Maksymalna / zalecana  dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

 

W celu podniesienia skuteczności środka w zwalczaniu chwastów, zaleca się stosowanie środka MEZONIR 340 WG w mieszanie  z adiuwantem Asystent+ w dawkach:

MEZONIR 340 WG 0,5 kg/ha + Asystent+ 100 ml/ha.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Zwalczanie chwastów w kukurydzy - herbicyd Meznornir 340 WG

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji kukurydzy na której był stosowany środek jako roślinę następczą można uprawiać tylko kukurydzę. Zalecane jest wykonanie orki.

 

Po zbiorze kukurydzy jesienią można wysiać zboża ozime oraz rzepak ozimy. W przypadku rzepaku ozimego zalecane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.

Wiosną następnego roku można wysiewać zboża jare oraz słonecznik. W przypadku uprawy słonecznika orka powinna być wykonana na głębokość minimum 15 cm.

 

Nie należy wysiewać innych gatunków roślin, a w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem w celu uzyskania aktualnych informacji na temat roślin następczych.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany ze względu na wczesny termin stosowania.

 

W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, intensywne opady deszczu bezpośrednio po zabiegu, niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, nie mające wpływu na plon.

W przypadku zastosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy na plantacjach nasiennych zaleca się wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.

Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 

postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

używać kwalifikowanego materiału siewnego,

czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Środka nie stosować:

na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 8 liści,

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskiej temperatury; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy,

w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki,

przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich,

na mokre rośliny (rosa, deszcz).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.