• Sumo 10EC 1L

Symbol: 0000003184
Uprawa: Jabłoń
Brak towaru
380.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23
Sumo 10EC 1L

I OPIS DZIAŁANIA
Środek z grupy akarycydów w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na jabłoni. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy.
Substancja aktywna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.
Zawartość substancji czynnej:
milbemektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3
i M.A4) 10 g/l (1,08 %)

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
- przędziorek owocowiec, pordzewiacz jabłoniowy
Preparat stosować od pełni fazy kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) maksymalnie przez następne 4 tygodnie.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1,0 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

UWAGI:
Środek wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się jego stosowania w temperaturze wyższej niż 30°C.
Środek stosować, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości.
Środek należy stosować na rośliny nieuszkodzone z dobrze wykształconą warstwą kutikuli.
Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
Bardziej celowe jest stosowanie najwyższej z zalecanych ilości wody w zabiegach.
Środka nie stosować w odmianie jabłoni Golden Delicious.
Przy stosowaniu środka w odmianach Gala, Braeburn, Kanzi i Cameo należy zachować odstęp 5-dniowy przed i po wykonaniu zabiegów innymi środkami ochrony roślin.
Nie stosować zabiegów ultra drobnokroplistych.
Aby zapobiegać zjawisku odporności środek może być stosowany 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Pozostałe zabiegi wykonać środkami należącymi do innych grup
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
JABŁOŃ - 14 dni.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po śrrodkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku stosowania dawki powyżej 0,75 l/ha w fazie BBCH 65-67 tj. od pełni fazy kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) do fazy zasychania kwiatów:

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły maja pożytek. Można stosować wcześnie rano przed wylotem pszczół na uprawę lub wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

Przed zastosowaniem środka należ poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:Gdańsk - (58) 682-04-04
Kraków - (12) 411-99-99
Lublin - (81) 740-89-83
Łódź - (42) 657-99-00
Poznań - (61) 847-69-46
Rzeszów - (17) 866-40-25
Sosnowiec - (32) 266-11-45
Tarnów - (14) 631-54-09
Warszawa - (22) 619-66-54
Wrocław - (71) 343-30-08.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności – 2 lata
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38; 
www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl

Producent:
Mitsui Chemicals Agro Inc. 
1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7117, Japonia 
tel.: + 813 3573 9677, fax: + 813 3573 9898

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin 
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
SUMO 10 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zezwolenie MRiRW nr R-65/2012 z dnia 05.04.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły (w dawce powyżej 0,75 l/ha w fazie BBCH 65-67 tj. od pełni fazy kwitnienia – przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki do fazy zasychania kwiatów).

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."