• VITISAN 25KG

Symbol: 0000018142

VitiSan zapobiega rozwojowi grzybów chorobotwórczych. Mechanizm działania substancji czynnej polega m.in. na wysuszaniu zarodników grzybów co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi strzępek infekcyjnych. Zasadowe pH i wzrost ciśnienia osmotycznego na powierzchni roślin po zastosowaniu VitiSan’u ogranicza rozwój grzybni. VitiSan wspiera rozwój naturalnej bakteryjnej flory na powierzchni liścia. Rośliny potraktowane preparatem są mniej podatne na choroby grzybowe, ponieważ ich potencjalne środowisko rozwoju jest, już zajęte przez te inne mikroorganizmy. VitiSan pobudza rośliny do wytwarzania własnych mechanizmów oporu przed grzybami. Wodorowęglan potasu zmienia pH na powierzchni liści do alkalicznego oraz zwiększa ciśnienie osmotyczne na powierzchni roślin, przez co zmieniają się warunki do zasiedlania i rozwoju grzybni na powierzchni roślin. Działa kontaktowo oraz powierzchniowo

Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
540.00
J.S. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
wodorowęglanu potasu – 994,9 g/kg (99,5 %)
Zezwolenie MRiRW nr R-42/2018 wu z dnia 18.06.2018 r.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (SP), o działaniu
powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego przeciwko chorobom powodowanym przez
grzyby. Ze względu na mechanizm działania substancji czynnej środka polegający m in. na
wysuszaniu zarodników grzybów, co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi strzępek infekcyjnych.
Istotnym jest, aby wytworzyć możliwie jednolitą warstwę środka na powierzchni roślin.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).
Winorośl (w uprawie polowej)
mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-12 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy gdy jagody stają się miękkie (BBCH 12-85).
Zalecana ilość wody:
- 400 l dla dawki 3 kg/ha,
- 800 l dla dawki 6 kg/ha,
- 1200 l dla dawki 9 kg/ha,
- 1600 l dla dawki 12 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
2
Etykieta środka ochrony roślin VitiSan, załącznik do zezwolenia MRiRW
Jabłoń
Parch jabłoni (ograniczenie występowania choroby)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,5 kg/ha/ 1m wysokości korony
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85).
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni
Zalecana ilość wody: 500 l wody/ha/ 1 m wysokości korony
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
Grusza
Parch gruszy (ograniczenie występowania choroby)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,5 kg/ha /1m wysokości korony
Termin stosowania; Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85).
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni
Zalecana ilość wody: 500 l wody/ha/ 1 m wysokości korony
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Roszponka, endywia (w uprawie polowej i pod osłonami)
Mączniak prawdziwy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub
zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy, gdy osiągnięta jest typowa masa liści (główka ma
typową wielkość i kształt) (BBCH 12-49).
Odstęp między zabiegami: 5-7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)
Mączniaki prawdziwe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 kg/ha (rośliny do 50 cm wysokości)
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
występowania choroby.
Zalecana ilość wody: 1000- 2000 l /ha (rośliny do 50 cm wysokości)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni (rośliny w uprawie polowej), 5-7 dni (rośliny w uprawie pod
osłonami)
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
1 dzień
3
Etykieta środka ochrony roślin VitiSan, załącznik do zezwolenia MRiRW
1. Środek może powodować ordzawienie i chlorozy owoców niektórych odmian jabłoni i gruszy,
m.in. z tego powodu przed zastosowaniem środka wskazana jest konsultacja z posiadaczem
zezwolenia lub jego przedstawicielem odnośnie tolerancji odmian.
2. Ze względu na ograniczoną liczbę zabiegów, stosowanie wyłącznie środka VitiSan może być nie
wystarczające do zwalczania parcha jabłoni i parcha gruszy. Z tego względu zaleca się włączenie
do programu ochrony innych środków zalecanych do zwalczania tych chorób.
3. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się włączenie do
przyjętego programu ochrony przed chorobami także środków grzybobójczych, zawierających
substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania (stosowanie
środków przemienne lub sekwencyjne).
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po dodaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
4
Etykieta środka ochrony roślin VitiSan, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecenie się stosowanie środka poza okresami kwitnienia roślin uprawnych.
Zastosowanie opryskiwacza polowego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Zastosowanie opryskiwacza sadowniczego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w suchym miejscu i w temperaturze do 20°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).
Winorośl (w uprawie polowej)
mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-12 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy gdy jagody stają się miękkie (BBCH 12-85).
Zalecana ilość wody:
- 400 l dla dawki 3 kg/ha,
- 800 l dla dawki 6 kg/ha,
- 1200 l dla dawki 9 kg/ha,
- 1600 l dla dawki 12 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
2
Etykieta środka ochrony roślin VitiSan, załącznik do zezwolenia MRiRW
Jabłoń
Parch jabłoni (ograniczenie występowania choroby)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,5 kg/ha/ 1m wysokości korony
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85).
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni
Zalecana ilość wody: 500 l wody/ha/ 1 m wysokości korony
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
Grusza
Parch gruszy (ograniczenie występowania choroby)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,5 kg/ha /1m wysokości korony
Termin stosowania; Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie
z sygnalizacją, od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85).
Odstęp między zabiegami: 3-7 dni
Zalecana ilość wody: 500 l wody/ha/ 1 m wysokości korony
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Roszponka, endywia (w uprawie polowej i pod osłonami)
Mączniak prawdziwy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub
zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy, gdy osiągnięta jest typowa masa liści (główka ma
typową wielkość i kształt) (BBCH 12-49).
Odstęp między zabiegami: 5-7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)
Mączniaki prawdziwe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 kg/ha (rośliny do 50 cm wysokości)
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
występowania choroby.
Zalecana ilość wody: 1000- 2000 l /ha (rośliny do 50 cm wysokości)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni (rośliny w uprawie polowej), 5-7 dni (rośliny w uprawie pod
osłonami)
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
1 dzień
3
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia